See English version

BRUGERAFTALE

1. Accept af vilkår og betingelser
Ved brug af crowdfarm.dk har du accepteret disse vilkår og betingelser der her er beskrevet. Denne service er kun for personer der er 18 eller derover.

2. Ændringer af vilkår og betingelser
Disse vilkår og betingelser kan til enhver tid blive ændret uden varsel.

3. Registrering på crowdfarm.dk
For at kunne benytte crowdfarm.dk - både som projektindehaver og giver af penge til projekter - kræves der at man registrerer sig i systemet ved at oprette et login. De oplysninger der afgives/indtastes i den forbindelse vil ikke blive videregivet til 3. mand, ej heller vil de blive distribueret, solgt eller på anden måde videredistribueret til 3. mand. Lovgivningen kræver at du indtaster dit navn, adresse og din fødselsdato. Derudover beder vi også om din e-mail. Når du registreres bliver du tilmeldt vores nyhedsbrev. Dette kan du altid fravælge under Dine Informationer.

4. Projekter
Crowdfarm.dk tilbyder dig at oprette og vise dit projekt på crowdfarm.dk, under hensyntagen til at du ikke krænker en 3. part og at du selv ejer alle rettigheder til det der vises sammen med dit projekt. Dit projekts side på crowdfarm.dk er at betragte som din egen hjemmeside. Det er et brud på bestemmelserne for brugen af crowdfarm.dk hvis du viser falske og/eller misvisende projekter og informationer vedrørende dit projekt. Et sådant brud vil medføre at projektet lukkes af crowdfarm.dk, og eventuelt penge der er givet til projektet refunderes til giverne. Samtidig vil du ikke kunne oprette projekter på crowdfarm.dk i fremtiden.

Projekter der oprettes på crowdfarm.dk skal valideres af crowdfarm.dk inden de kan lægges ud på crowdfarm.dk og ses af alle. Denne validering er ikke et udtryk for, at crowdfarm.dk står inde for informationer, holdninger der gives udtryk for i projektbeskrivelse eller i selve projekt produktet, hvis dette er i form af en film, video eller hvilket som helst andet produkt der måtte komme ud af et projekt. Ej heller er valideringen et udtryk for at crowdfarm.dk på nogen måder sympatiserer med budskaber, der måtte fremkomme i en projektbeskrivelse eller det endelige produkt. Dette ansvar er udelukkende projektindehaverens. Valideringen er heller ikke et udtryk for at crowdfarm.dk har ydet rådgivning til projektindehaveren i relation til skat, moms og andre beslægtede områder. Projektindehaveren opfordres til at søge ekstern rådgivning om disse forhold, og gennemlæse vejledningen hos SKAT (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172087).

Som projektindehaver kan du hæve saldoen af det indsamlede beløb, når og hvis du modtager pengene på anden vis end via crowdfarm.dk. Det kan være fra events, direkte fra personer/virksomheder eller på anden vis. For at indsamlingssaldoen kan opskrives, skal du sendes os dokumentation for at pengene rent faktisk er modtaget. Det kan være kopi af bankudskrift, eller anden dokumentation. Herefter opskriver vi saldoen manuelt. Ved denne type af transaktioner skal du som projektindehaver være opmærksom på gældende regler omkring SKAT og moms, se vejledning på SKAT's hjemmeside (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172087). Crowdfarm.dk rådgiver ikke om disse forhold og opfordrer til at søge ekstern rådgivning hos f.eks. revisor eller advokat.

5. Provision og betaling
Der betales en provision til crowdfarm.dk på 7% af det indsamlede beløb. Denne sats kan til enhver ændres af crowdfarm.dk. Provisionen betales i forbindelse med at et projekt er afsluttet, og der er opnået 100 % funding af det ønskede beløb. Beløbet udbetales til projektindehaveren, fratrukket provisionen på 7%. Det tilstræbes, at udbetalingen sker en uge efter projektafslutning. Inden udbetaling kan finde sted modtager du en e-mail med link til din egen side på platformen, hvor du skal godkende IBAN / SWIFT nummer, som du indtastede da du oprettede dit projekt, så pengene sendes til den rigtige konto. Skal du have mere end cirka DKK 7500 udbetalt, skal du også uploade en kopi (foto) af dit pas eller kørekort, da vores betalings gateway virker under EU lovgivningen. Crowdfarm.dk ser ikke kopien af dit pas eller kørekort. Herefter igangsættes overførelsen og er typisk efter 2-3 dage på din konto. Opnår et projekt ikke 100 % funding refunderes alle beløb til giverne uden fradrag af nogen slags. Dette kan ændres uden forgående varsel.

I tilfælde af at en crowdfunder eller dennes bank/kortudtsteder trækker sin støtte tilbage, som følge af stjålent kort, misbrug eller andet - og crowdfarm har udbetalt pengene til projektindevaren - er det projektindehaveren der holder crowdfarm skadesfri/tabsfri.

6. Tredjeparts sider
Crowdfarm.dk kan indeholde links til sider udenfor crowdfarm.dk. Crowdfarm.dk kan på intet tidspunkt blive gjort ansvarlig for indholdet på disse sider, og kan heller ikke stilles til ansvar for hvad brugen af disse sider han af konsekvenser for brugerne af crowdfarm.dk.

7. Indhold og licensrettigheder
Bortset fra det indhold du selv laver til dit projekt, som ikke må krænke en 3. part - så har crowdfarm.dk alle rettigheder til indhold på denne side. Dette gælder rettigheder over grafik, redaktionelt indhold, video, trademarks, audio, musik og alt andet indhold som er fremstillet af crowdfarm.dk.

8. Intellektuelle rettigheder
Et projekt på crowdfarm.dk må ikke krænke 3. mands rettigheder, og crowdfarm.dk kan kun stilles til ansvar for krænkelse af eventuelle 3. mands rettigheder såfremt det er i materiale som crowdfarm.dk selv har fremstillet til websiden.

9. Ansvar
Crowdfarm.dk kan ikke stilles til ansvar for indhold i de projekter som brugerne af crowdfarm.dk har oprettet og indtastet. Ligesom crowdfarm.dk heller ikke kan stilles til ansvar for krænkelser af 3. mands rettigheder foretaget at brugere af crowdfarm.dk.

10. Fortrydelsesret
Ved en donation fraskriver man sig fortrydelsesretten, idet projektindehaveren skal kunne regne med at pengene er tilstede for projektet når og hvis det afsluttes succesfuldt. Fundes projektet ikke mindst 100 % sendes alle donationer retur. Dog ikke transaktionsgebyret.User agreement

1. Accepting terms of service
By using crowdfarm.dk you have accepted the terms of service described in the following. This service is only allowed for persons 18 years of age or older.

2. Changes to terms of service
These terms of service can at any time and without prior notification be changed.

3. Registration at crowdfarm.dk
To be able to use crowdfarm.dk – both as a project owner and as a backer of money or resources for projects – it is necessary to registre in the system by making a user login. The information provided from this action will not be shared, sold og in any other way passed on to third parties. Legal regulations require that users provide name, address and date of birth. Also, we ask for your email. When you are registered you automatically sign up for our newsletter. You can always unsubscribe to the newsletter.

4. Projects
Crowdfarm.dk provides you the opportunity to open and show your project at crowdfarm.dk under the condition that you do not breach third party rights and under the condition that you yourself have full rights to use the content shown together with your project. Your project’s site at crowdfarm.dk is to be considered similiar to your own website. It is a breach of the terms of use, if you provide fake and/or misleading information regarding your project. Such a breach will have as consequence that the project is closed by crowdfarm.dk and that possible payments to the project are returned to the backers. As another consequence you will not be allowed to start new projects at crowdfarm.dk in the future.

Projects launched at crowdfarm.dk need to be validated by crowdfarm.dk before they are published and can be accessed by visitors. This validation does not mean that crowdfarm.dk has verified the information or opinions that are expressed in the project description or as part of the actual product. Neither is the validation an expression that crowdfarm.dk has approved the content and messages presented in a project description or as part of the final product. This responsibility solely belongs to the project owner. Likewise, validation does not indicate that crowdfarm.dk has provided guidance to the project owner with regards to taxes and other related areas. It is recommended for project owners to seek external advice about these subjects and read the guide on the subject provided by Danish tax authorities http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172087 (text in Danish).

As a project owner you can collect the balance of the collected amount, when and if you receive the money in another way than through crowdfarm.dk. This can be from events, directly from persons / companies or in other ways. In order for the account balance of collected amounts to be raised, you need to send us documentation that the money in fact are received. This could be a copy of a bank transcript or another form of documentation. Afterwards we will update the account balance manually. In the case of these types of transactions you as project owner need to pay attention to current regulations with regards to income and sales taxes – you can view the guide on the webpage of Danish tax authorieties SKAT (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172087 ).

Crowdfarm.dk does not provide advice concerning these topics and propose project owners to seek professional advice eg. with an accountant or lawyer.

5. Provision and payment
It is free to open a project on crowdfarm.dk. A fee of 7% of the collected amount is paid as provision to crowdfarm.dk if your project reaches its funding goal. Your payment will be collected if, and at the time of the project’s funding deadline, the project has reached its funding goal. If your campaign hasn’t reached its funding goal, you will not be charged.

If your project reaches its funding goal, the collected amount, deducted the 7 % provision, will be disbursed to the project owner. It is the aim that the payment takes place within a week after the project finish. Before the payment can take place you will receive an email with a link to your own page on the platform, where you need to verify the IBAN / SWIFT, that you typed in when starting your project initially. This is to ensure that the money is sent to the correct account. Do you need a payment of more than aproximately DKK 7.500, you will also need to upload a copy (picture) of your passport or driver’s licens, due to the fact that our payment gateway is covered by EU jurisdiction. Crowdfarm.dk will not see the copy of your passport or driver’s licens. Following this the transfer of the amount is initiated and will typically be at your account after 2-3 days. In case a project does not obtain 100% funding all amounts collected are returned to the backers without any charges of any kinds. This can be altered without any prior notice.

In case a crowdfunder or this person's bank / credit card issuer retrieves it's support due to a stolen credit card, misuse or a similar circumstance - and in the case that crowdfarm.dk has already paid out the money to the project owner - it is the project owner that holds the responsibility for keeping crowdfarm.dk free of loss / damage.

6. Thirdparty pages
Crowdfarm.dk can contain links to pages outside crowdfarm.dk. Crowdfarm.dk cannot at any time be held responsible for the content on these pages. Crowdfarm.dk cannot be held responsible for the consequences of these pages for the users of crowdfarm.dk

7. Content and license rights
Except from the content you make yourself to your project, which cannot breach a third party - crowdfarm.dk has all rights to the content on this website. This includes rights to graphics, editorial content, video, trademarks, audio, music and all other content produced by crowdfarm.dk

8. Intellectuel rights
A project on crowdfarm.dk may not breach the rights of third parties and crowdfarm.dk can only be held responsible for a possible breach of third party rights in case it is material crowdfarm.dk itself has made for the website.

9. Responsibility
Crowdfarm.dk cannot be held responsible for the content in the projects that users of crowdfarm.dk has made and typed in. Likewise crowdfarm.dk cannot be held responsible for breaches of third party rights made by users of crowdfarm.dk

10. Right of cancellation
When making a donation you renounce the right of cancellation, since the project owner needs to know that the money is available for the project if and when it is completed successfully. In case the project is not funded 100% all donations are returned to the backers. In case a project does not meet its goal amount, every backer gets a refund after the end of the funding period (each backer gets a refund of the total amount they pledged to an unsuccessful project). Usually you get your money back inside 14 days, but it might take more time (depending on how often your bank refreshes the information about charges and refunds of your card). If you have any question or problem, contact us on info@crowdfarm.dk.

Booomerang.dk IVS - Toldbodvej 25 - 7000 Fredericia - Danmark © 2021 | CVR: 36413654