Read English version here

Privat politik

Crowdfarm.dk indsamler og opbevarer informationer når du registrerer dig som ’Bruger’ og når du besøger siderne på Crowdfarm.dk. Den indsamlede information inkluderer navn, email adresse, kodeord, IP adresse, browser type, operativ system, internetudbyder, og dit ISP, samt modtager URL-links på de sider du kommer fra når du lander på crowdfarm.dk og den side du besøger umiddelbart efter du forlader Crowdfarm.dk samt sider der har crowdfund.dk teknologi indlagt.

Crowdfarm.dk indsamler og opbevarer også informationer når du besøger og interagerer med siderne og funktionaliteten på Crowdfarm.dk.

Vi benytter den information du leverer til at:

•    Gøre det muligt for dig at dele din information og kommunikere med andre ’Brugere’ eller til at levere personlige informationer til tredjeparter som tilbyder kombinerede services i samarbejde med Crowdfarm.dk.

•    Administrere din konto hos os og skræddersy den service vi leverer til dig og andre ’Brugere’.

•    Sende dig tilbud om service eller markedsføring via email og notifikationer på crowdfarm.dk hjemmesiden.

•    Give dig adgang til nye muligheder ved at gøre det muligt for andre professionelle at finde dig på crowdfarm.dk hjemmesiden.

•    Udvikle og distribuere reklame relevant for dig eller dit netværks oplevelse på Crowdfarm.dk

Hvis du deler din interaction på Crowdfarm.dk, eksempelvis når du anbefaler et projekt, følger en bruger, følger et projekt, opretter eller opdaterer din profil o.lign. må Crowdfarm.dk gerne bruge disse handlinger til at skabe sociale reklamer for dit netværk på Crowdfarm.dk ved at benytte dit profil foto og navn. Denne reklamer har til formål at gøre dit projekt mere synligt for andre brugere. Vi vil instalere en funktionalitet der gør det muligt for dig at fravælge disse notifikationer og sociale reklamer.

Crowdfarm.dk har de fulde rettigheder og tilladelser til at benytte dit navn, stemme, foto og din gældende Bruger information såvel som repræsentationer udarbejdet af dig på Platformen ved hjælp af ethvert medie (inklusive, uden begrænsninger, video, print, radio) med formål om at reklamere, promovere, rapportere og sprede information om Platformen. Vi sælger eller udlejer ikke eller på anden måde leverer personlig identificerbar information til tredjeparter uden din accept, undtaget hvor det er nødvendigt for at udføre dine instruktioner (eksempelvis til at gennemføre dine betalingsinformationer).

Den personlige information du leverer vil blive sikret i overensstemmelse med industri standarder og teknologi. Eftersom internettet ikke er et 100% sikret miljø kan Crowdfarm.dk ikke udstede en garanti for sikkerheden af de informationer du leverer til Crowdfarm.dk. Der er ingen garanti for at information ikke kan blive set, kopieret, udleveret, ændret eller ødelagt gennem brud på nogle af vores fysiske, tekniske eller ledelsesmæssige sikkerhedsmekanismer. Du er ansvarligt for at holde dit unikke kodeord og kontooplysninger hemmelige og for til enhver tid at sikre adgangen til din email kommunikation.

 


 

Privacy policy

Crowdfarm.dk collects and stored information when you register to become a crowdfarm.dk user (“User”) and when you view and interact on crowdfarm.dk pages. Collected information include inter alia: name, e-mail address, password, IP address, browser type, operating system, mobile carrier, and your ISP, and receive the URLs of sites from which you arrive to or to which you leave the crowdfarm.dk website, or sites that have embedded crowdfarm.dk platform technology. Crowdfarm.dk also collects and stores information when you view and interact with crowdfarm.dk pages, features, and functionality.

We use the information you provide to:

•    Enable you to share your information and communicate with other Users, or provide your personal details to third parties offering combined services with crowdfarm.dk;

•    Administer your account with us and customize the service we provide to you and other Users;

•    Send you service or promotional communications through email and notifications on the crowdfarm.dk website.

•    Connect you to opportunities by enabling other professionals to find you on crowdfarm.dk.

•    Create and distribute advertising relevant to you or your network’s crowdfarm.dk experience. If you share your interactions on crowdfarm.dk, for example, when you recommend a project, follow a user, follow a project, establish or update your profile, etc., crowdfarm.dk may use these actions to create social ads for your network on crowdfarm.dk using your profile photo and name. This advertising serve the purpose of making your project noticeable to other users.

Crowdfarm.dk has the absolute right and permission to use your name, voice, image, and your applicable User information, as well as representations made by you on the Platform with the help of any any media (including, without limitation, video, print, radio), for the purposes of advertising, promoting, reporting and disseminating information about your project and the Platform.

We do not sell, rent, or otherwise provide personally identifiable information to third parties without your consent except where it is necessary to carry out your instructions (to process your payment information, for example).

The personal information you provide will be secured in accordance with industry standards and technology. Since the internet is not a 100% secure environment, crowdfarm.dk cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to crowdfarm.dk. There is no guarantee that information may not be accessed, copied, disclosed, altered, or destroyed by breach of any of our physical, technical, or managerial safeguards.

You are responsible for maintaining the secrecy of your unique password and account information, and for controlling access to your email communications at all times.

Booomerang.dk IVS - Toldbodvej 25 - 7000 Fredericia - Danmark © 2021 | CVR: 36413654