Show English version

Din succesfulde Crowdfarm kampagne skal indeholde følgende:

 

1.     Historien om projektet
2.     Video og billeder
3.     Budget og kampagnens målbeløb
4.     Start- og slutdato for kampagnen
5.     Attraktiv rewards
6.     Udarbejdelse af en markedsføringsplan for kampagnen
7.   Effektuering af markedsføring i kampagneperioden
8.   Opfølgning

 

1. Historien om projektet

Skriv en fængende tekst til platformen, hvor du fortæller din historie. Hvem er du, hvad er din passion og hvad er formålet med din kampagne? Dine støttere vil gerne lære dig bedre at kende, så de kan have tillid til dig og dit projekt, så fortæl fra hjertet hvorfor det her projekt er så vigtigt for dig. Målet er at inspirere dine støttere, så de føler sig motiveret til at støtte din kampagne. Fortæl også her historien om hvordan dit projekt er blevet til. Hvad er det du brygger på? ;-)

2. Video og billeder

Vi anbefaler altid at du laver en video, da erfaringen viser, at projekter med video oftere bliver fuldt støttet. Her har du mulighed for at gøre din kampagne mere personlig og fortælle om din passion med lys i øjnene. Hvis du brygger på noget lækkert, så giv dit publikum noget at savle over. En video er en åbenlys mulighed for at gøre dine produkter mere gennemsigtige, og det skaber tillid til dig og dit produkt blandt dine støttere. Normalt anbefaler vi, at din video ikke er længere end 90 sekunder, og at du helst skal have en fuld introduktion i de første 30 sekunder af videoen. Der er dog også eksempler på rigtig gode videoer, som formår at fastholde sit publikum på op til 3,5 minutter, men sørg for at holde det så kort og præcist som muligt. Inkluder også gerne en video eller et billede af høj kvalitet, f.eks. af holdet bag projektet. 

3. Budget og kampagnens målbeløb

Udarbejd et simpelt budget, som tydeliggør hvordan dine støtters bidrag direkte hjælper til at virkeliggøre dit projekt. Budgettet giver sig til udtryk i kampagnens målbeløb. Et Crowdfarm projekt ligger typisk i omegnen af kr. 10.000 til kr. 250.000,  men vær realistisk, når du sætter dit målbeløb, både i forhold til hvor mange ressourcer du har til at skyde ind i kampagnen samt hvor stort dit netværk er. Ca. halvdelen af din støttere vil formentlig komme fra dit nære netværk – familie, venner, venners venner og dine eksisterende følgere. På Crowdfarm.dk opnår du kun funding til dit projekt, hvis du når dit målbeløb. Det kan være en god idé at sætte en minimumsmål for kampagnen, og have ”stretch-goals” klar, hvis du når dit målbeløb tidligt i kampagnen. Når du ikke dit målbeløb i løbet af den fastsatte kampagneperiode sendes pengene retur til dine støttere. Du får først udbetalt din funding, når kampagnen er afsluttet, og du har nået dit målbeløb. Hvis dit projekt bliver fuldt fundet tager Crowdfarm 7% i provision. Hvis dit projekt ikke opnår fuld funding koster det ikke noget. 

4. start- og slutdato for kampagnen

Længden for din kampagne kan i princippet være så kort eller lang, som du ønsker, men vores anbefaling er mellem 30-60 dage. Når du fastsætter kampagnelængden skal du gøre op med dig selv og dit team, hvor mange ressourcer I har til at lægge ind i kampagneperioden. Du må forvente at skulle afsætte minimum 2-3 timer om dagen til at køre din kampagne. Hvis du ikke har så mange ressourcer kan det være en god idé at køre kampagnen over en længere periode, men hvis du derimod har mange ressourcer at trække på kan det være en god idé at køre en stærk og relativ kort kampagne for at bevare momentum i kampagnen. Vi anbefaler altid at du sætter et stærk hold med en klar opgavefordeling til at køre kampagnen. 

5. Attraktive rewards

En attraktiv reward-trappe er afgørende for din crowdfunding kampagnes succes. Her er det rigtig vigtigt, at du gør dig overvejelser omkring din målgruppe. Hvad er din målgruppes incitament for at støtte dit projekt? Din historie har selvfølgelig stor betydning for om dit projekt opnår støtte, men dine støttere vil oftest også gerne have noget retur. Vi anbefaler at du som minimum har 3-5 forskellige rewards, så dine støttere har nogle valgmuligheder. Rewards er samtidig en mulighed for dig til at markedsføre dine produkter og få dem ud til så mange mennesker som muligt. Dine støttere bruger ofte rewards til at købe sig ind i et projekt, og dine rewards skal naturligvis afspejle det beløb, som der støttes med. Det kan også være en rigtig god idé at lave rewards målrettet både private personer og virksomheder. Brug din fantasi, når du opbygger reward-trappen. En reward kan være alt lige fra et personligt takkekort til et produkt, en anerkendelse eller en oplevelse. 

6. Markedsføringskampagne for kampagnen

I god tid inden du går i luften med din kampagne anbefaler vi, at du laver en minimarkedsføringsplan for din kampagne. Hvordan vil du promovere dit projekt til både dit nære og dit fjerne netværk? Hvor ofte og med hvilken type indhold vil du lave statusopdateringer på de sociale medier? Hvilke medier vil du kontakte og hvornår? Lav en liste og ræk ud til alle du kender og alle dem, som du tror kan have en interesse i at støtte eller promovere dit projekt. Det være sig f.eks. organisationer, bloggere, youtubers, kendisser, medier, facebook grupper osv. Lav f.eks. en aftale med 10-15 af dine venner og influencers, som på givne tidspunkter i løbet af din kampagne er villige til at dele og promovere dit projekt. Husk på, at du er den bedste fortaler for dit projekt, og at det er din passion og dit engagement, som vil tiltrække støttere til projektet.

Start også gerne tidligt med at skrive blogindlæg om dit projekt på de sociale medier, f.eks. tre måneder inden du lancerer din kampagne, hvor du dokumenterer processen med dit projekt fra tidligt i forløbet. Jo mere indhold du kan producere før du går i luften, jo mere har du at trække frem i løbet af kampagnen på dage, hvor der ikke er de store nyheder at dele. Det skaber samtidig troværdighed i forhold til dig og dit projekt overfor dit fjerne netværk, som ikke har et direkte kendskab til dig, og det viser at du er seriøs og har lagt kræfter i projektet. I et typisk crowdfunding forløb vil der ofte være mange støttere i den første tredjedel af projekt – fra dit nære netværk. Dit nære netværk er så at sige de lavest hængende frugter. Den midterste tredjedel af kampagnen vil oftest være mere træg, og det er særligt i denne periode du kan opleve det som en stor hjælp at have indhold, som du har produceret før du lancerede kampagnen, som du nu kan trække ind og dele igen på de sociale medier. I den sidste tredjedel af kampagnen vil der ofte komme mere skub på kampagnen igen, og ofte vil dine tidlige støttere komme tilbage og hjælpe dig med at komme helt i mål. Det er også i denne fase, at det fjerne netværk som regel kommer på banen, og især hvis det er lykkes dig at få udbredt projektet på de sociale medier ud over dit nære netværk og/eller hvis du har fået mediernes opmærksomhed på dit projekt. På Crowdfarm vil vi naturligvis også gøre vores til at promovere inspirerende projekter i løbet af kampagneperioden og bidrage med vores netværk. Som projektindehaver skal du dog være opmærksom på, at det er dit projejt og din kampagne, og derfor også dit ansvar at komme succesfuldt i mål. 

7. Effektuering af din markedsføringsplan i kampagneperioden

Når du har trykket på knappen og lancerer dit crowdfunding kampagne er det tid til at effektuere din crowdfunding markedsføringsplan!

Send gerne daglige updates ud på de sociale medier, og overvej evt. at bruge lidt penge på at booste dine posts til dit netværk. 

Vedbliv med at tale med dit nære og fjerne netværk og knytte nye samarbejdsaftaler igennem hele kampagneperioden. Ring, post flyers, deltag i relevante events, hvor du spreder det gode budskab om dit projekt.

Når først du har fået støttere til din projekt, så er de på dit hold, og interesseret i at projektet bliver en succes. Hold dem løbende opdateret igennem kampagneperioden, gerne hver uge eller som minimum når du har nået en milepæl og tak dem for deres støtte. ”Tag” evt. de støttere, som følger dig på de sociale medier og vis dem derved din taknemlighed for deres støtte. Når du holder dine støttere opdateret og er i dialog med dem, så er der langt større chance for at de vil dele dit projekt i deres netværk og forøge deres støtte til dit projekt, for at hjælpe dig i mål. 

8. Opfølgning

Når du har nået dit fulde målbeløb og kampagneperioden er slut vil du modtage din funding. Hvis du ikke når dit målbeløb vil pengene gå tilbage til dine støttere. Dine støttere har vist, at de tror på dig og dit projekt. Husk at anerkende deres støtte og takke dem for deres bidrag, samt selvfølgelig sende dem deres rewards. Når du er nået i mål med kampagnen, har du fået nye følgere, og flere af disse er evt. blevet abonnent på dit nyhedsbrev. Husk derfor at holde dem løbende opdateret om nuværende og fremtidige projekter. 

Held og lykke med din crowdfarming kampagne!

 

 


 


Your successful crowdfarm campaign should contain the following:

 

1.     The story about the project 
2.     Video and pictures
3.     Budget and financial target of the campaign.
4.     Start- and end date for the campaign.
5.     Attractive rewards.
6.     A marketing plan.
7.     Implementation of the marketing plan during the campaign period.
8.     Follow up

 

1. The story about the project

Start by writing a catchy text to the campaign page on the platform where you tell your story. Why are you pursuing this project? Who are you? What’s your passion and what’s the purpose of your campaign? Your supporters would like to get to know you better, so they can gain trust in you and your project, so tell openly from the heart why this project means a lot to you. The key is to inspire your backers, to make them feel motivated to support your campaign. Also, make sure to tell the story of how your project came about and what you are cooking on?! ;-)

2. Video and pictures 

We always recommend you make a video, as the crowdfunding track record shows that projects with videos more often get successfully funded. The video is your opportunity to make your campaign and messages more personal and tell about your passion with sparks in the eyes. If you are cooking on something tasty, then make sure to give your audience something to drool about! The video is a natural choice for making your product and products more transparant enhancing the creation of trust and support from potential backers. Normally we recommend that your video is no longer than 90 seconds, and that you aim to make a full introduction within the first 30 seconds of the video. There are however no absolute rules and some are able to keep attention for more than 3-5 minutes, but try to make it as short and precise as possible. Also, it is a good idea to include a picture of high quality for instance of the team behind the project.

3. Budget and financial target of the campaign. 

Prepare a simple budget, that makes it clear how the collected funds help making your project come alive. The budget is reflected in the campaign’s target amount. A crowdfarm project is typically between 10.000 DKK. to 250.000 DKK. - but make sure to be realistic when you set your funding goal.  A brilliant idea is not enough, it should also be a reflection of the amount of resources you can mobilize for the campaign period and how big your existing network is. In rough numbers you can typically expect that around half your backers come from your close network – family, friends, friends’ friends, and existing followers.

Please, notice that on crowdfarm.dk you only receive the funding to your project, if you reach your funding goal. It may be a good idea to make a minimum goal for the campaign and have ”stretch goals” ready, if you reach your funding goal early in the campaign. If you don’t reach your funding goal before the end of the decided campaign finish date, the collected amounts are returned to your backers. Your payment will be collected if, and at the time of the projects’ funding deadline, the project has reached its funding goal. If your campaign hasn’t reached its funding goal, you won’t be charged. If your project reaches its funding goal, the collected amount, deducted 7 % provision, will be disbursed to the project owner. 

4. Start- and end date for the campaign.

The length of your campaign can in principle be as short or long as you wish but we recommend between 30-60 days. When you decide the lenght of your campaign you have to consider how many resources you and your team can put into the campaign. You should expect to allocate 2-3 hours a day as a minimum to run your campaign. If ou don’t have to many resources it can be a good idea to set a longer campaign period. If you have plenty of resources it can be a good idea to run a strong and relatively short campaign to keep momentum and a sence of eargency in your campaign. We always recommend that you set a strong team with a clear division of tasks to run the campaign.  

5. Attractive rewards. 

An attractive reward ladder is crucial for the success of your crowdfunding campaign. It is important that you consider your target group. What are their incentives for supporting your project? Your story has a great impact for the success of your campaign but your backers also often want something in return. We recommend that you have 3-5 different rewards as a minimum so your backers have a range of options. At the same time rewards provide an opportunity to expose your products and get them out to as many people as possible. Your backers often use rewards to buy into a project, and your rewards should reflect the value of the amount donated. It might also be a great idea to make special rewards targetted towards both private backers and companies. Make sure to be creative when designing your reward ladder. A reward can be anything from a handwritten thank you note to a physical product, a personal recognition or an experience. 

6. A marketing plan

In proper time before launching your campaign we recommend you create a short and simple 1 page marketing plan for your campaign. How are you going to promote your project to your close network as well as a broader network of possible backers? How often and what type of content will you use to make status updates on different social networks? Which media do you plan to contact and when in order to get press coverage? Make a list and reach out to people you know and those you believe might sympathise with or have an interest in supporting and promoting your projects. This might include organisations, bloggers, youtubers, celebrities, magazines, newspapers, news channels, facebook groups and so on. Considder getting help from 10-15 of your friends and influencers and commit them to share and promote your project at certain times during the campaign. Remember that you are the best ambassador for your project and that it is your passion and level of engagement that will attract supporters to the project.

 

Similarily, it is recommended to start in advance writing and publishing blogs about your project on social media e.g. starting three months before launching the actual campaign, thereby documenting the process of realising your project from the very early beginning. The more content you can produce before launching the crowdfunding campaign the more material you have available to utilize during the campaign period on days where there are little other news to share. At the same time it will help creating trust and credibitlity around you and your project especially towards people who don’t know - demonstrating you are serious and has poured a big effort into the project.

For a typical crowdfunding campaign there will often be many backers from your close and personal network in the first third of the set period. Your close network represent the low-hanging fruits. The mid-part of the campaign will often progress more slowly and it’s especially in this period you will find a big help from content produced before launching the campaign, that you can activate again and share on different social media. For the last third of the campaign period, it is typically easier to regain traction and your early backers might come back and give an additional contribution to help you reach your goal. It is also in this phase of the campaign that the broader network will start arriving, especially when you have been successful in spreading the project on social media beyond your close network or if you have gotten media coverage. On Crowdfarm.dk we will of course also do our best to promote inspiring projects during the campaign period in our network. Nonetheless, be aware that it is you as the project owner that is responsible for making sure your project and campaign is successful.

7. Implementation of the marketing plan during the campaign period.

Once you have pushed the button and launched your crowdfunding campaign it is time to execute your marketing plan.

It is a good idea to post daily updates on social media, and considder the possiblity of using a small sum on boosting your posts to your network.

Keep on talking with your close and broader network and getting new contacts during the whole campaign period. Phone, make flyers and participate in relevant events, where you get a chance to spread the positive news about your project.

Once you have gotten backers to your project they are part of your team and interested in making sure the project becomes a success. Keep them updated throughout the campaign period, e.g. every week or as a minimum when you have reached a new milestone and send thanks for their support. You might also ”tag” the supporters following you on social media thereby showing them your gratitude for their support. When keeping your backers updated and engage in a dialogue with them there is a much higher chance they decide to share your project with their network and / or increase their support to your project in order to help you reach your goal. 

8. Follow up

When you have reached your full funding goal and the campaign period finishes you will recieve your funding. If you don’t reach your target amount the money will be returned to the backers.

Your backers har shown that they believe in you and your project. Remember to show appreciation and thank them for their contribution, as well as obviously sending them their rewards.

 When you have reached the goal of your campaign you have gained new friends and followers and possibly new subscribers to your newsletter. Remember to keep them updated onwardly about your current and future projects.

 We wish you good luck with your crowdfarming campaign!

Booomerang.dk IVS - Toldbodvej 25 - 7000 Fredericia - Danmark © 2021 | CVR: 36413654