See English version

Ophavsret

Crowdfarm.dk ønsker at tilbyde en hjemmeside, hvor brugere deler sandfærdig og korrekt information. Crowdfarm.dk respekterer andres immaterialret og Vilkår kræver at den information, som er slået op af brugerne er korrekt, retsgyldig og ikke overtræder immaterialrettigheder for tredje person.

I overensstemmelse med Vilkår, kan Crowdfarm.dk fjerne eller deaktivere adgang til specificeret indhold, som optræder på Crowdfarm.dk efter modtagelse af en verificeret varsling, som hævder at indholdet krænker immaterialret, er ukorrekt eller på anden måde lovstridig. Crowdfarm.dk kan i god tro videresende den skriftlige notifikation, inklusiv sagsøgerens kontaktinformationer til den bruger, som har lagt indholdet på Crowdfarm.dk’s hjemmeside og/eller tage andre rimelige skridt for at notificere brugeren om, at Crowdfarm.dk har modtaget en varsling om en påstået krænkelse af immaterialrettigheder eller anden form for krænkelse.

Vores politik og procedurer for at fjerne eller deaktivere adgang til indhold, som påstås at være krænkende, ukorrekt eller på anden vis lovstridig er og bliver holdt diskret af Crowdfarm.dk. Hvor Crowdfarm.dk skønner det hensigtsmæssigt kan brugerkonti, som muligvis krænker eller gentagne gange krænker andres immaterialrettigheder eller på anden vis lægger ukorrekt eller lovstridigt indhold op på Crowdfarm.dk blive deaktiveret eller lukket.

Bemærk venligst at enhver varsling vedrørende indhold, der er lagt op på Crowdfarm.dk’s hjemmeside skal være sandfærdig og sendt under straffen for falsk vidneudsagn. En falsk varsling kan give anledning til personligt erstatningsansvar. Det anbefales derfor at søge juridisk rådgivning før udsendelse af en varsling.Copyright policy

Crowdfarm.dk desires to offer a website where users share truthful and accurate information. Crowdfarm.dk respects the intellectual property rights of others and the User Agreement requires that information posted by users be accurate, lawful and not in violation of the intellectual property rights of third parties.

In accordance with the User Agreement, Crowdfarm.dk may remove or disable access to specified content appearing on the Crowdfarm.dk website upon receipt of a verified notice asserting that the content infringes intellectual property rights, is inaccurate, or is otherwise unlawful. Crowdfarm.dk may make a good faith attempt to forward the written notification, including the complainant’s contact information, to the user who posted the content and/or take other reasonable steps to notify the user that Crowdfarm.dk has received notice of an alleged violation of intellectual property rights or other content violation. Our policies and procedures for removing or disabling access to content alleged to be infringing, inaccurate or otherwise unlawful are and remain at Crowdfarm.dk’s discretion. Where Crowdfarm.dk deems appropriate, accounts of users or groups, who may infringe or repeatedly infringe the intellectual property rights of others, or who otherwise post inaccurate or unlawful content, can be disabled and/or terminated.

Please note that any notice or counter-notice concerning content posted on the Crowdfarm.dk website must be truthful and must be sent under penalty of perjury. A false notice or counter-notice may give rise to personal liability. You may therefore want to seek the advice of legal counsel before sending a notice or a counter-notice.

Booomerang.dk IVS - Toldbodvej 25 - 7000 Fredericia - Danmark © 2021 | CVR: 36413654